Политика на поверителност

„ХОТЕЛ АНЕЛ“ е собственост на „Анел Корпорация“ ООД.  В „ХОТЕЛ АНЕЛ“ личният живот и поверителността на информацията на потребителя е от първостепенно значение. Ние се ангажираме да запазим неприкосновеността на личния живот и сигурността на потребителската информация на всички посетители на уеб сайтове, притежавани или контролирани от „Анел Корпорация“ ООД.

Правейки резервация чрез интернет страниците, притежавани от „Анел Корпорация“ ООД, Вие се съгласявате с условията за набирането, записването, организирането, съхраняването, използването,  блокирането, заличаването или унищожаването, предоставянето и прехвърлянето на информация по отношение на тази политика.

Уебсайтове на „Анел Корпорация“ ООД, към които е приложима тази политика:

www.anelsozopol.com

www.hotelanel.com

Ние обработваме Вашите лични данни изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (по-известен като GDPR), Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ).

I. КОЙ ОБРАБОТВА И НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

„Анел Корпорация“ ООД, ЕИК 121634756 е търговско дружество със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, бул.“Тодор Александров“ №14, бл. АХК“АНЕЛ“

тел. +359 2 9119 900;

е-mail: hotelanel@hotelanel.com ;

Уебсайт: https://www.hotelanel.com/

Хотелиерските услуги, които предоставяме на Вас изискват обработка на Вашите лични данни от „Анел Корпорация“ ООД, като АДМИНИСТРАТОР на лични данни, при спазване на условията и изискванията мерки за защита на личните данни, съгласно GDPR.

Отговорен за обработката на Вашите лични данни е „Анел Корпорация“ ООД.

II. ВИДОВЕ ДАННИ, КОИТО ОБРАБОТВАМЕ

Като наши клиенти, без значение от формата на резервация – по телефон или през сайт, ние обработваме следните видове лични данни:

 • име и фамилия;
 • телефон;
 • електронна поща;
 • ЕГН или личен номер на чужденец;
 • страна на пребиваване;
 • адрес, в т.ч. град и държава;

Когато правите резервация през сайта чрез регистриран потребителски профил, ние обработваме освен данните, посочени в т. 1, още и следната информация:

 • потребителско име и парола,
 • IP адреси и бисквитки,

III.    ОСНОВАНИЯ ЗА ОБРАБОТКА

„Анел Корпорация“ ООД обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, параграф1, б.  „а“; б.  „б“, б. „в“ и б. „е“ от GDPR, а именно:

 • чл. 6 , параграф1, б. „а“ от GDPR – субектът на данни е дал съгласи за обработване на личните му данни за получаване на търговски съобщения.
 • чл. 6 , параграф1, б. „б“ от GDPR – обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който Вие сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане преди сключването на договор, в т.ч. при резервация.
 • чл. 6 , параграф1, б. „в“ от GDPR – обработването е необходимо за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо „Анел Корпорация“ ООД, като задължения за счетоводно отчитане на търговската дейност и др.
 • чл. 6 , параграф1, б. „е“ от GDPR – обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на „Анел Корпорация“ ООД, освен когато пред такива интереси преимущество имат интересите или основните права и свободи на субекта на данните, които изискват защита на личните данни, по-специално когато субектът на данните е дете.

 IV. ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА

А/ С цел сключване или изпълнение на договор за хотелиерска услуга, „Анел Корпорация“ ООД извършва следните действие и обработва съответните лични данни:

 • Идентифициране на клиент, в т.ч. през потребителския профил;
 • Актуализиране на Вашите лични данни;
 • Обслужване и отговор на клиентски оплаквания/запитвания/заявления по чл. 15-22 от GDPR/жалби;
 • Корекции на дължими суми при наличие на основание за това;
 • Верификация чрез изпращане на имейл за гарантиране сигурността на достъпа до данни за Вашия профил и при смяна на парола.

Б/ В изпълнение на свои законови задължения, „Анел Корпорация“ ООД обработва  данните Ви за следните цели:

 • Издаване на фактури, изготвяне на детайлизирана справка, когато това е предвидено в индивидуалния договор на клиента;
 • За извършване финансово-счетоводна обработка на договора с клиента и за данъчно – осигурителен контрол от съответните компетентни органи;
 • Изпълнение на задължението за отчетност на Администратора чрез записване на правно значими удостоверителни данни в електронни документи – технически логове;

В/ За целите на легитимните интереси на „Анел Корпорация“ ООД, а именно:

 • Обезпечаване на всички въпроси, свързани с рекламации;
 • Предотвратяване и разследване на злоупотреби при онлайн резервации, както и при загуби и измами;
 • Анализиране на статистически данни получени след анонимизация на Вашите данни.

Г/ За маркетингови цели:

 • анализ на потребителското търсене и поведение;
 • изпращане на съобщения за промоции, оферти;
 • изпращане на рекламни и/или информационни съобщения.

V. МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА

„Анел Корпорация“ ООД не предоставя услуги на лица под 18-годишна възраст.

Лице под 18 години, може да ползва нашите услуги само със съдействието на пълнолетно лице, което действа като представляващ спрямо непълнолетния/малолетния.

В случай, че „Анел Корпорация“ ООД получи информация, че е събрал лични данни от лице под 18-годишна възраст, то същите незабавно се изтриват, освен ако закон не задължава „Анел Корпорация“ ООД да съхраняваме такива данни, както и да уведоми за това съответните държавни органи.

Моля, свържете се с нас, ако смятате, че погрешно или несъзнателно сме събрали информация от лице на възраст под 18 години, на следните контакти:

тел. +359 2 9119 900;

е-mail: hotelanel@hotelanel.com ;

VI. МЕТОД НА СЪБИРАНЕ НА ДАННИТЕ

„Анел Корпорация“ ООД обработва само данни, които са предоставени от Вас – нашия клиент. Това означава, че Вие носите отговорност да не предоставяте данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като „Анел Корпорация“ ООД  няма достъп до тези лица и няма практическа възможност да контролира дали клиентите ни предоставят данни на трети лица с тяхно знание и съгласие, дадено съгласно законовите изисквания.

Ето защо, всеки субект на данни носи пълна лична отговорност, ако ни предостави данни на трето лице без негово знание или без да получи съгласието му при изпълнение на изискванията на приложимото законодателство за защита на личните данни, включително по отношение на имената, телефоните и адресите на получателите на пратките, предоставени ни от клиент.

VII. КЪДЕ СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Данните, които събираме от Вас, се съхраняват в рамките на Европейското икономическо пространство („ЕИП“) при спазване на националното и европейско законодателство и по-специално РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година (по-известен като GDPR).

VIII.  КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ДАННИ

„Анел Корпорация“ ООД не предоставя личните Ви данни на трети страни без законово или договорно основание, както и не разпространява данни в трети страни и международни организации, извън границите на ЕС и ЕИП.

„Анел Корпорация“ ООД предава лични данни на други администратори, когато това се налага в изпълнение на законови задължения на Администратора или в изпълнение на договор с цел предоставяне на качествена хотелиерска услуга и допълнителните услуги, или предлагани в тази връзка, за маркетингови кампании, целящи повишаване качеството на предоставяните ви хотелиерски услуги, а именно:

 • Таксиметрови компании;
 • Компании за техническо анализиране на услугата като хостинг компании;
 • Технически съпорт компании, като ПОС системи;
 • Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;
 • Лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери – правни, счетоводни, одиторски, в т.ч. принудително събиране на вземания и др.;
 • Държавни административни органи – НАП и др., когато е приложимо в предвидени от закон случаи.

IX. СРОК НА ОБРАБОТКА И СЪХРАНЕНИЕ. УНИЩОЖАВАНЕ НА ДАННИ

Вашите лични данни, в зависимост от вида, основанието и целите за обработка  се съхраняват в срокове, определени в закон на националното или общностно право, така че Администраторът да може да изпълнява вменени му с нормативен акт задължения.

 1. 10 г. за счетоводни документи, считано от началото на годината, следваща годината , в която е издаден счетоводния документ – две имена, ЕГН или личен номер на чужденец, номер на банкова сметка.
 2. 5 години от изпълнение на конкретен договор, с оглед проследяване на изпълнението и обезпечаване на всички въпроси, свързани с рекламации и съдебни претенции – две имена, телефонен номер, адрес, ел.поща.
 3. 3 г. от получаване на съгласието – за ел. поща за изпращане на търговски и рекламни съобщения, информационни материали, анкети и др., както и бисквитки и Google Анализиране, Ббисквитки за функционалност и ефективност, Задължителни бисквитки (еssential cookies).

Унищожаването на личните данни се извършва при спазване на разписана процедура за това, съгласно вътрешните документи на „Анел Корпорация“ ООД.

X. МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ

„Анел Корпорация“ ООД е предприел технически и организационни мерки за защита на Вашите лични данни срещу загуба или други форми на незаконна обработка в съответствие с чл. 32 от GDPR.

Личните данни са достъпни само за тези лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа във връзка с предоставяните хотелиерски услуги. Тези лица са обучени и оправомощени по съответния начин.

XI. КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА

 1. Право на достъп:

По всяко време имате право да поискате информация относно личните Ви данни, които съхраняваме, основанието, целите, сроковете за обработка и съхранение, предоставени ли са на обработващ лични данни, унищожени ли са и т.н.

 1. Право на коригиране:

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, ако те са неправилни, включително допълване на непълни лични данни.

 1. Право на изтриване /право „да бъдеш забравен“/:

Имате право да изтриете всички лични данни, обработвани от „Анел Корпорация“ ООД и неговите обработващи лични данни по всяко време, освен когато обработването е необходимо за поне една от следните цели, а именно:

a) за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

б)        за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на Съюза или правото на държавата членка, което се прилага спрямо „Анел Корпорация“ ООД;

в)         за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1, доколкото съществува вероятност правото на изтриване да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване или

г)         за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

 1. Право на ограничение

Имате право да поискате „Анел Корпорация“ ООД да ограничи обработването на Вашите лични данни при следните обстоятелства:

 1. a) точността на личните данни се оспорва от субекта на данните, за срок, който позволява на администратора да провери точността на личните данни;

б)        обработването е неправомерно, но субектът на данните не желае личните данни да бъдат изтрити, а изисква вместо това ограничаване на използването им;

в)         администраторът не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът на данните ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;

г)         субектът на данните е възразил срещу обработването съгласно чл. 21, параграф 1 от GDPR в очакване на проверка дали законните основания на администратора имат преимущество пред интересите на субекта на данните.

 1. Право на преносимост: 

Когато „Анел Корпорация“ ООД  обработва Вашите лични данни по автоматизиран начин на основание Вашето съгласие или на основание договор, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, прехвърлени на Вас или на друга страна. Това включва само личните данни, които сте ни предоставили.

 1. Право да възразите срещу обработването въз основа на легитимен интерес:
  Имате право да възразите срещу обработването на Вашите лични данни въз основа на легитимния интерес на „Анел Корпорация“ ООД. Ние няма да продължим да обработваме личните Ви данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни правни основания за това, които имат предимство пред интересите и правата Ви или поради съдебни искове.
 2. Право да бъде информирани за настъпило нарушение по чл. 34 от GDPR:

Когато има вероятност нарушението на сигурността на личните данни да породи висок риск за Вашите правата и свободите, то „Анел Корпорация“ ООД, без ненужно забавяне, съобщава на субекта на данните за нарушението на сигурността на личните данни, в което се описва естеството на нарушението на сигурността на личните данни и се посочват най-малко:

 1. името и координатите за връзка на длъжностното лице, от което може да се получи повече информация;
 2. евентуалните последици от нарушението на сигурността на личните данни;
 3. описание на предприетите или предложените от администратора мерки за справяне с нарушението на сигурността на личните данни, включително по целесъобразност мерки за намаляване на евентуалните неблагоприятни последици.

Посочената по-горе информация, няма да бъде изпратена при нарушение на сигурността, когато „Анел Корпорация“ ООД е изпълнил някое от следните условия:

a) предприел е подходящи технически и организационни мерки за защита и тези мерки са били приложени по отношение на личните данни, засегнати от нарушението на сигурността на личните данни, по-специално мерките, които правят личните данни неразбираеми за всяко лице, което няма разрешение за достъп до тях, като например криптиране или

б)        е взел впоследствие мерки, които гарантират, че вече няма вероятност да се материализира високият риск за правата и свободите на субектите на данни, посочен по-горе, или

в)         уведомяването би довело до непропорционални усилия.

В последната хипотеза „Анел Корпорация“ ООД ще публикува съобщение на сайта си,   така че субектите на данни да бъдат в еднаква степен ефективно информирани.

XII.     УПРАЖНЯВАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА

Ние се отнасяме много сериозно към защитата на личните данни, поради което имаме екип за обслужване на клиенти, който обработва Вашите заявки във връзка с горепосочените права. Винаги можете да се свържете с тях на следните контакти:

тел. +359 2 9119 900;

е-mail: hotelanel@hotelanel.com ;

Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:

 1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или
 2. да откажем да предприеме действия по искането.

Ще положим разумни усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 дни от получаване на вашата молба. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

XIII.  ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕ

По всяко време имате право да оттеглите съгласието си  за обработка на Вашите лични данни само за тези цели и този вид лични данни, необходими за постигането на конкретните цели, които обработваме на основание чл. 6, параграф 1, б. „а“ от GDPR, подробно описани в раздел III и IVот настоящата политика.

В случай, че желаете да оттеглите дадено от Вас съгласие за обработка на следните лични данни, а именно: ел. поща за изпращане на търговски и рекламни съобщения, информационни материали, анкети и др., то можете да подадете писмено такова на посочения по-горе мейл или да последвате активната връзка, където да попълните нашия образец за оттегляне на съгласие.

XIV.     СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТИ И ЖАЛБИ

Ако смятате, че сме нарушили правата ви във връзка с личните ви данни, както и че е налице риск от нарушение сигурността на Вашите лични данни, можете да подадете сигнал на следните контакти:

тел. +359 2 9119 900;

е-mail: hotelanel@hotelanel.com ;

Упражняването на горните права не Ви лишава от правото на жалба. Можете да подадете такава до надзорния орган на България – Комисията за защита на личните данни. Повече информация можете да намерите на адрес: www.cpdp.bg .