Общи условия

I. ПРЕДМЕТ

 1. ХОТЕЛ АНЕЛ е търговска марка на „Анел Корпорация“ ООД, ЕИК 121634756, което е търговско дружество със седалище и адрес на управление: гр. София, район Възраждане, бул.“Тодор Александров“ №14, бл. АХК“АНЕЛ“, наричан по-долу ДОСТАВЧИК или АНЕЛ. „Анел Корпорация“ ООД предоставя хотелиерски и ресторантьорски услуги по смисъла на Закона за туризма.
 2. Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между ДОСТАВЧИКА от една страна, и лицата /ПОТРЕБИТЕЛИТЕ/, ползващи сайта и услугите на „Анел Корпорация“ ООД, предлагани чрез него, находящи се на интернет адрес https://www.hotelanel.com/ от друга страна.
 3. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, клиенти на ХОТЕЛ АНЕЛ следва да са юридически или физически лица. Последните следва да са дееспособни граждани, навършили 18 години.
 4. https://www.hotelanel.com/ – резервационната платформа „Анел Корпорация“ ООД, посредством която ДОСТАВЧИКЪТ предлага /продава/ хотелски стаи/апартаменти за настаняване в категоризирания търговски обект – Хотел „АНЕЛ“ . На страниците на сайта се съдържа подробна и актуална информация за предлаганите стаи и апартаменти, както и техните цени.
 5. СЪДЪРЖАНИЕ е:
  • Цялата информация на интернет сайт https://www.hotelanel.com/, която е достъпна чрез връзка с Интернет и използването на устройство, имащо връзка с Интернет;
  • Съдържанието на всяко съобщение от страна на ДОСТАВЧИКА и/или ПОТРЕБИТЕЛЯ, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
  • Всякаква информация, предоставена, по всякакви начини, от страна на служител/сътрудник на ДОСТАВЧИКА чрез електронни или други средства за предаването ѝ от разстояние;
  • Информацията, свързана с Услугите и/или предлаганите тарифи от ДОСТАВЧИКА в определен период от време;
  • Информацията, касаеща ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и свързана с Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Изпълнителят има сключени под някаква форма с партньорски договори;
  • Данни относно ДОСТАВЧИКА.
 1. ТЪРГОВСКО СЪОБЩЕНИЕ е всеки вид съобщение, изпратено чрез електронни комуникационни канали (като електронна поща, пуш на мобилното устройство/ уеб пуш и т.н.) съдържащо обща и тематична информация, относно предлаганите услуги, информация относно оферти, промоции и информация относно Услугите, добавени в секция „Профил/Моите поръчки“, когато това е приложимо, както и друго търговски съобщения като пазарни и потребителски проучвания.
 1. ТРАНЗАКЦИЯ е действието от страна на ДОСТАВЧИКА по блокиране или възстановяване на сума от/към ПОТРЕБИТЕЛЯ, осъществявано единствено по банков път. Превод на парични средства от или по сметка на ДОСТАВЧИКА, извършени в изпълнение на задължения, които са възникнали на основание сключен договор от разстояние за предлаганите хотелиерски услуги.
 1. Публикуваната информация за свободни стаи и апартаменти на сайта https://www.hotelanel.com/ представлява офертата на ДОСТАВЧИКА, а попълването на резервационна форма и изпращането й от ПОТРЕБИТЕЛ за съответния брой нощувки и вид стая /настаняване/ представлява приемане на офертата. Сключване на договор от разстояние е налице с получаване на потвърждение от ДОСТАВЧИКА по направената конкретна резервация.
 1. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ, съдържащите се в тях срокове, права и задължения, обвързват всички ПОТРЕБИТЕЛИ, ползващи сайта и направили резервация на интернет адрес https://www.hotelanel.com/. С натискането на бутон за запознаване и съгласие с общите условия, разположен на страницата с регистрационния формуляр на интернет адрес  https://www.hotelanel.com/ . ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.
 1. ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време едностранно да променя вида и условията на предлагани стаи/апартаменти и настаняване.
 1. При конкретни отстъпки и/или промоции ДОСТАВЧИКЪТ посочва изрично периода на валидност, вида стаи и настаняване, за който се отнасят, както и специфични условия за тях, ако има такива.
 1. ДОСТАВЧИКЪТ има право по всяко време да променя едностранно ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, за което се задължава да информира ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуване на информация на интернет адрес https://www.hotelanel.com/ и изпращане на уведомление за това до ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочения от него е-мейл в регистрационната форма.

II. ПОРЪЧКА. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОТРЕИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

 1. Сайтът https://www.hotelanel.com/ може да се разглежда от посетители свободно, без регистрация.
 2. Резервация за свободни стаи /апартаменти за конкретни дати може да се направи по един от следните начини:

14.1. по телефона;

14.2. чрез платформата за резервации на ДОСТАВЧИКА на адрес:  https://www.hotelanel.com/

14.3. чрез други платформи за резервации, на които са публикувани конкретни оферти на ДОСТАВЧИКА.

 1. Резервация може да бъде извършена и без да се създава от ПОТРЕБИТЕЛЯ потребителски профил в платформата на ДОСТАВЧИКА.
 1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с условияja за използване услугите на сайта с натискане на всеки един обект, линк или бутон намиращ се на сайта, като се счита, че е запознат с условията, приема ги и се задължава да ги спазва.
 1. Регистрацията на потребителски профил се извършва чрез попълване на регистрационна форма в реално време от ПОТРЕБИТЕЛЯ. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са отбелязани със звездичка. С отбелязване с отметка в полето „Прочел съм и съм съгласен с Общите условия“ ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с Общите условия и ги приема изцяло.
 1. С приемането на ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично дава съгласието си ДОСТАВЧИКЪТ да му изпраща на предоставения e-mail рекламни съобщения, информация, материали и т.н., в случай че ПОТРЕБИТЕЛЯ е дал своето съгласие за обработка на личните му данни в тази връзка.
 1. Отказването от получаване на известия по смисъла на т. 17 може да се направи от ПОТРЕБИТЕЛЯ по всяко време с изпращане на съобщение в свободен текст до ДОСТАВЧИКА на e-mail: hotelanel@hotelanel.com
 1. При регистрацията ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя за обработка личните си данни, изисквани от формата за регистрация на основание чл. 6, § 1, б. „б“ от Регламент 2016/679 /GDPR/. ДОСТАВЧИКЪТ може по всяко време да променя вида на изискваните лични данни за регистрация на сайта, само и единствено, ако това се налага от целта, за която се събират данните, съобразно действащото българско и общностно право. Правилата и условията за работа с личните данни на потребителите се съдържат в Политика за поверителност, достъпна на интернет адрес https://www.hotelanel.com/
 1. Във връзка с конкретна оферта на ДОСТАВЧИКА или когато се прави резервация за повече от един човек, то е налице т. нар. групова резервация. В този случай не е необходимо да се създава потребителски профил на всяко едно лице от групата. Резервацията може да се извърши от потребителския профил на един от групата, но в резервационната форма следва да се отбележат на обозначените места данни на всеки от гостите на хотела.
 1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява и декларира, че ще предостави вярна, точна и актуална информация при попълване на резервационната форма.
 1. След попълване и изпращане на резервационната форма ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава e-mail от ДОСТАВЧИКА с потвърждение за извършената резервация, с данни за дните на престой, брой легла, вид стаи/апартаменти и настаняване. С изпратеното потвърждение, договорът от разстояние се счита сключен.

III. ЦЕНИ, НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

 1. Цената на резервацията е в размер на 100% на цената, дължима за резервирания брой нощувки за съответния вид стая и настаняване. Всички цени, обявени на интернет адрес https://www.hotelanel.com/ са в български лева с включен ДДС.
 1. В обявената цена за нощувка на платформата https://www.hotelanel.com/ , е включена туристическа такса и застраховка.
 1. В обявената цена за нощувка на платформата https://www.hotelanel.com/ , не е включена цената на останалите услуги, предлагани от ДОСТАВЧИКА, които могат да се ползват от ПОТРЕБИТЕЛЯ по време на престоя му в хотела, като ресторант, бар, шатъл, спа-услуги и др, освен ако в офертата на ДОСТАВЧИКА, направена през платформата, не е посочено изрично обратното. Цените на допълнителните услуги са на разположение на потребителите, както на интернет адрес : https://www.hotelanel.com/ така и на място в хотела.
 1. В обявената цена за нощувка на платформата https://www.hotelanel.com/  не са включени такси, възнаграждения, разноски, свързани със заплащането на престоя или превалутиране на плащането, в случаите, когато последното е необходимо.
 1. Плащането на потвърдената резервация следва да се извърши от ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок от 6 часа, считано от:

28.1. потвърждаването на резервацията от ДОСТАВЧИКА;

28.2. извършената резервация по телефона.

 1. Цената на потвърдената резервация се заплаща само онлайн с дебитна или кредитна карта чрез виртуален ПОС терминал. Банковите карти, с които можете да извършвате онлайн разплащане са:
 1. Цената на резервацията се счита за платена със заверката на банковата сметка на ДОСТАВЧИКА. В този случай ДОСТАВЧИКЪТ изпраща на ПОТРЕБИТЕЛЯ фактура и писмо, което потвърждава плащането (Confirmation Letter) на посочен от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронен адрес.
 1. Ако плащането не е направено в срока и условията по т. 28 и т. 29, то договорът се разваля и резервацията се анулира.
 1. В срок от 14 дни, преди датата на настаняване, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да се откаже от договора без причина, за което следва да уведоми писмено ДОСТАВЧИКА на електронна поща: hotelanel@hotelanel.com . В този случай ДОСТАВЧИКЪТ се задължава да върне пълният размер на цената на резервацията.
 1. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ се откаже от договора, след срока по т. 32 и не се яви в посочения ден и час за настаняване, без да е изпратил уведомление за отказ, то ДОСТАВЧИКЪТ има право да задържи пълната цена на резервацията.
 1. С настаняването на ПОТРЕБИТЕЛЯ в хотела в съответния ден и час, и с изтичането на времето на престоя, се счита, че договорът е изпълнен. При прекратяването му ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да заплати на ДОСТАВЧИКА всички други разходи, такси и възнаграждения за ползваните допълнителни хотелски услуги по време на престоя.

 

IV. ОТГОВОРНОСТИ

 

 1. Със сключването на договора за ПОТРЕБИТЕЛЯ възникват следните задължения:
  35.1. Да заплати цената на резервацията в пълен размер и в срока по т. 28.

35.2. Да вярна и точна информация, необходима за регистрацията при резервация и настаняване в хотела;

35.3. Да пуши в сградата на хотела само на изрично обозначените за това места. Всички глоби за нарушения на тази забрана са за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

35.4. Да не внася на територията на хотела лесно запалими или експлозивни вещества, газове или опасни, в т.ч. наркотични вещества (включително химически пестициди и инсектициди) или миришещи вещества или радиоактивни източници.

35.5. Да се съобразява с мерките за безопасност и сигурност.

35.6. Да не смущава или препятства по какъвто и да е начин престоя на останалите гости на хотела.

 1. Всички щети, нанесени в сградата на ХОТЕЛ АНЕЛ и на намиращото се в нея имущество на “Анел Корпорация” ООД, причинени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ще бъдат изплащани по ценоразпис на “Анел Корпорация” ООД и ще се калкулират в крайната цена, дължима от последния при напускане на хотела.
 1. ДОСТАВЧИКЪТ не поема отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които същият не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди, включително, но не само случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на ДОСТАВЧИКА.
 1. ДОСТАВЧИКЪТ не поема отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор, когато същото се дължи на невярна и/или неточна информация, посочена от ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 1. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност, когато поради причина, която не може да му се вмени във вина, се наложи да отмени или промени датите на съответната резервация. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право на обезщетение за каквито и да било разходи или щети, понесени в резултат на такова отменяне или промяна.
 1. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за каквито и да е вреди, понесени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, в резултат на кражба, грабеж, действия и/или бездействия на трети лица, извършени по време на престоя в хотела, освен ако не се установи по съответния ред вина на ДОСТАВЧИКА за настъпилата вреда.
 2. В случай на онлайн плащания с карта /дебитна или кредитна/ ДОСТАВЧИКЪТ не е и не може да бъде подведен под отговорност за никакви други допълнителни разходи, понесени от ПОТРЕБИТЕЛЯ, включително, но не само на таксите за превалутиране, прилагани от банката издател на неговата карта, ако валутата на издаването й се различава от български лева.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 1. Договорът, сключен по реда на настоящите ОУ се прекратява при следните хипотези: 42.1. с изтичане времето на престой, съобразно направената резервация или допълнително удължен впоследствие от ПОТРЕБИТЕЯ;

42.2. с получаването от ДОСТАВЧИКА на уведомлението за отказ по реда на т. 32;

42.3. с изтичането на срока, в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да заплати пълният размер на цената на резервацията и такова плащане не е извършено.

 1. При резервация на група, прекратяването на договора или отказа от него, на който и да е от членовете на групата, независимо от основанието за това, не води до прекратяване договора с останалите членовете на групата, освен ако не е посочено изрично, в основанието за прекратяване, че се касае за цялата група. Последиците от прекратяването се уреждат съгласно условията, описани в настоящите Общи условия.

VI. РЕКЛАМАЦИИ

 1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на рекламация до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.
 1. Рекламацията се предявява пред ДОСТАВЧИКА или пред упълномощено от него лице в писмена форма.
 1. Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време на ДОСТАВЧИКА на рецепция или на ел. поща hotelanel@hotelanel.com . Правото на избор за начина на предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на ПОТРЕБИТЕЛЯ.
 1. Рекламации, подадени след срока по т. 44, не се разглеждат от ДОСТАВЧИКА.
 1. При предявяване на рекламацията ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да претендира за извършване на услугата в съответствие с договора, за отбив от цената или за възстановяване на заплатената сума.
 1. При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.
 1. Предмет на рекламация може да бъде всяко несъответствие на предоставената услуга с първоначално обявеното на сайта на ДОСТАВЧИКА.
 1. При подаване на рекламация ПОТРЕБИТЕЛЯТ задължително прилага и документите, на които се основава претенцията, а именно: платежно нареждане, фактура, документи, установяващи несъответствието на услугата с договореното, други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
 1. Когато ДОСТАВЧИКЪТ удовлетвори рекламацията, той издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на ПОТРЕБИТЕЛЯ на посочения от него електронен адрес.
 1. Сумите се възстановяват само по банкова сметка, посочена от ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 14 дни от датата, на която ДОСТАВЧИКЪТ е изпратил уведомлението по т. 52. Всички суми, платени с дебитна/кредитна карта, се възстановяват на същата сметка (карта), от която е извършено плащането.

VII. АВТОРСКИ ПРАВА

 1. Сайтът с интернет адрес https://www.hotelanel.com/ съдържа авторски материали и текстове, изображения, графични лога, графики, които са собственост на ДОСТАВЧИКА съгласно Закона за авторските права и сродните му права.
 1. ДОСТАВЧИКЪТ дава право на всеки ПОТРЕБИТЕЛ да копира, трансферира и/или използва съдържанието само за лични или нетърговски цели, само ако те не противоречат на настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ.
 1. Не се разрешава материалите на този сайт да се променят по някакъв начин, нито да бъдат копирани, включително включени в съдържание във всеки друг контекст, различен от първоначално замисления от ДОСТАВЧИКА, публично разпространявани или раздавани за каквато и да било обществена или търговска цел.

VIII. РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

 1.  За разрешаване на възникнали недоразумения и/или спорове във връзка с предоставените услуги ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се свърже с ДОСТАВЧИКА на телефон +359 2 9119 900 или e-mail: hotelanel@hotelanel.com
 1. След като получи оплакването, ДОСТАВЧИКЪТ реагира във възможно най-кратък срок, но не по-късно от една седмица след получаването, с потвърждение за получаване на мейла.
 1. ДОСТАВЧИКЪТ разглежда оплакването в най-кратък срок, но не по-късно от две седмици, след изпращане на потвърждение за получаване по т. 57.
 1. Компетентен орган за извънсъдебно решаване на възникнал спор между ДОСТАВЧИКА и ПОТРЕБИТЕЛ по повод сключването, изпълнението, тълкуването, неизпълнението, развалянето на договор за продажба от разстояние, е КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ https://www.kzp.bg/ Повече информация за нейната дейност ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да намери на посочения интернет адрес.
 1. Съгласно Закона за защита на потребителите и Директива 2013/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. за алтернативно решаване на потребителски спорове и за изменение на Регламент (ЕО) № 2006/2004 и Директива 2009/22/ЕО (Директива за АРС за потребители) (ОВ, L 165/63 от 18 юни 2013 г.) , ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност и за алтернативно разрешаване на потребителски спорове с процедура „Алтернативно решаване на спорове“ на територията на Европейски съюз посредством европейска онлайн платформа за разрешаване на спорове (OPC). ДОСТАВЧИКЪТ изрично изключва използването на алтернативно разрешаване на спорове съгласно Директива 2013/11/ЕС.
 1. По всички неуредени въпроси в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ се прилага действащото българско законодателство.